JeoNET

jeoloji Türkçe-İngilizce
Terim Arama

İngilizce-Türkçe Yerbilimleri Terimleri İndeksi

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Abyssal facies Derin deniz fasiyesi
Abyssal plain Deniz tabanı
Abyssal sediment Derin deniz çökeli
Acidic Rock Asidik Kayaç
Acoustic exploration Akustik arama
Active fault Aktif fay
Aegean Sea Ege Denizi
Aerial Photogrammetry Hava Fotogrametrisi
Aerial photography Hava fotoğrafcılığı
Aftershock Artçı sarsıntı
Agglomerate Aglomera
Aging Yaşlanma
Alkali Basalt Alkali Bazalt
Allochthonous Allokton
Alluvial Fan Alüviyal Yelpaze
Alluvial Plain Alüviyal Ova
Alluvial Soil Alüviyal Zemin
Alpine Orogeny Alpin Orojenezi
Alternation Ardalanma (Sn. Töre Özelçiye teşekkür ederiz)
Alternation of Strata Katmanların Ardalanması
Aluminum Ore Alüminyum Cevheri
Alunite Alünit
Amount of Sediment Çökel Miktarı
Amphibolite Amfibolit
Analytical Photogrammetry Analitik Fotogrametri
Anchorage Ankraj
Andesite Andezit
Angular unconformity Açısal uyumsuzluk
Anomaly Anomali
Anthracite Taşkömürü
Anthracite Antrasit
Anticline Antiklinal
Antimony Antimon
Antimony Deposit Antimon Yatakları
Antimony Ore Antimon Cevheri
Apatite Apatit
Aquifer Aküfer
Aral Sea Aral Denizi
Arch Dam Kemer Baraj
Arid Region Kurak Bölgeler
Arkose Arkoz
Asbestos Asbest
Aseismic Design Depreme Dayanıklı Tasarım
Ash Kül
Australia Avustralya
Austria Avusturya
Autochthonous Otokton
Axial Load Eksensel Yük
Axial Stress Eksensel Gerilme

 

 :: JeoNET :: 
Aralık 2004